Algemene Voorwaarden

         


A. Voorwaarden bezoeker

 

Deze algemene voorwaarden en bijlagen zetten de voorwaarden uiteen waaronder een bezoeker kan bieden op een aangeboden voorwerp (zie definitie in artikel 1) via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE..

Teamwork kan te allen tijde de voorwaarden wijzigen of aanvullen. TEAMWORK zal de bezoeker van dergelijke wijziging inlichten via het contactadres waarna deze over een periode van 14 dagen beschikt om de voorwaarden te aanvaarden of de overeenkomst met TEAMWORK te beëindigen.

 

Artikel 1 – Definities

 

Contactadres”: Het e-mailadres voor kennisgevingen dat door de bezoeker aan TEAMWORK ter kennis gegeven werd bij het sluiten van de overeenkomst. De bezoeker dient TEAMWORK onverwijld in te lichten via zijn account van eventuele wijzigingen in het contactadres.

“Account”: De persoonlijke fiche van de bezoeker op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE

“Gegevens”: De persoonlijke gegevens die door de bezoeker aan TEAMWORK worden verstrekt.

“WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE”: is een online platform dat de mogelijkheid verschaft op het aangeboden voorwerp te bieden. Via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE kan de bezoeker via een biedprocedure in contact komen met de aanbieder van het aangeboden voorwerp waarop de bezoeker een bod wenst uit te brengen. WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE wordt beheerd door TEAMWORK bvba.

“TEAMWORK”: TEAMWORK bvba, met maatschappelijke zetel te Avenue de Jupille, 19 te 4020 Luik, België en ondernemingsnummer BE 0541352248.

“Bezoeker”: de natuurlijke - of rechtspersoon die met TEAMWORK een overeenkomst heeft afgesloten voor het bezoeken van de website WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE.

“Aangeboden voorwerp”: De zaak waarop de bezoeker een bod kan uitbrengen.

“Procedure”: De procedure die wordt gevolgd op www.auctions-in-europe als uiteengezet onder artikel 5.

 “Aanbieder”: Diegene die een aangeboden voorwerp via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE laat plaatsen.

“Overeenkomst”: De overeenkomst die de bezoeker met TEAMWORK sluit via de orderpagina en waarop deze biedingvoorwaarden en bijlagen van toepassing zijn.

“Bijlagen”: Alle bijlagen bij de overeenkomst: Biedingsvoorwaarden, Infopagina en Privacyverklaring.

 

Artikel 2 – Duur en opzegging

De overeenkomst kan door TEAMWORK met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder vergoeding voor de bezoeker, indien:

-       Blijkt dat de gegevens die door de bezoeker aan TEAMWORK werden bezorgd niet correct of        misleidend zijn;

-       De bezoeker inbreuk pleegt op de overeenkomst;

 

De overeenkomst kan te allen tijde door de bezoeker worden opgezegd door middel van kennisgeving aan TEAMWORK. De opzegging treedt hierbij onmiddellijk in werking. De opzegging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan een door de bezoeker uitgebracht bod.

 

Artikel 3 – Biedingen


Via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE kan de bezoeker bieden op een aangeboden voorwerp. Een uitgebracht bod is een belofte aan de aanbieder om het aangeboden voorwerp te kopen tegen de geboden prijs en aan de door de aanbieder gestelde voorwaarden.

De belofte tot aankoop geschiedt in eigen naam, is onvoorwaardelijk, onherroepbaar en is bindend voor de bezoeker.

 

Artikel 4 – Informatie betreffende aangeboden zaken


TEAMWORK nodigt veilinghuizen uit om zaken aan te bieden via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE.

.

Het aanbod bestaat desgevallend uit :

a. Een gedetailleerde beschrijving van het aangeboden voorwerp;

b. Alle relevante informatie

De informatie uit het dossier wordt vrijwillig verschaft door de aanbieder van het aangeboden voorwerp en wordt niet door TEAMWORK op correctheid noch volledigheid gecontroleerd zodat TEAMWORK dienaangaande geen waarborgen kan bieden.

Indien de bezoeker vaststelt dat informatie uit het dossier niet volledig en/of correct is in die mate dat deze een verkeerde voorstelling zou geven of kunnen geven van het aangeboden voorwerp of anderzijds het verloop van de biedingen op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE zou kunnen beïnvloeden, dient de bezoeker zulks binnen de 24 uren na vaststelling aan TEAMWORK te melden via info@auctions-in-europe

Teamwork is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met onrechtmatig gebruik van de website of de dienst. Teamwork is slechts gehouden tot het verwijderen van onmiskenbaar, onrechtmatig gebruikersmateriaal na ontvangst van een melding.

Teamwork kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke schade, of deze nu direct of indirect is, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de dienst, tenzij Teamwork heeft nagelaten om het betreffende gebruikersmateriaal te blokkeren of de onrechtmatige activiteit stop te zetten terwijl zij door middel van de verkregen melding daadwerkelijk het bewijs had van het feit dat het gebruikersmateriaal of de activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

 

Teamwork behoudt zich het recht om niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van gebruiksmateriaal of stopzetting van een activiteit over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist.

 

Het is Teamwork toegelaten om in dit kader een rechterlijke uitspraak te bekomen van een bevoegde Belgische rechter, waarbij de uitspraak aantoont dat het betreffende gebruikersmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

 

Wanneer er een geschil zou plaatsvinden tussen een bezoeker en een derde die een melding doet  zal Teamwork op geen enkele wijze partij zijn.

 

Wanneer de bezoeker een melding doet, vrijwaart hij Teamwork en alle aan haar gelinkte ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers  voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van enig gebruikersmateriaal. De vrijwaring geldt eveneens  voor alle schade en kosten die Teamwork lijdt, nog zal kunnen lijden of dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

 

Artikel 5 - Procedure

 

Van zodra de bezoeker door TEAMWORK is toegelaten kan hij bieden op aangeboden voorwerpen.

De procedure op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE verloopt als volgt:

 

1.             Aangeboden voorwerpen worden door de veilinghuizen op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE  geplaatst met een zo volledig mogelijke en duidelijke omschrijving.

2.             De biedingen worden stipt afgesloten op het uur en de datum van afsluiting volgens de algemene voorwaarden van het veilinghuis zelf.

3.         Het staat het veilinghuis vrij op gelijk welke wijze met U in contact te treden teneinde de  goede afwikkeling van uw bod te waarborgen. 


Artikel 6 - Afsluiten veiling

 

De behandeling van uw bod is de enkele discretionaire bevoegdheid van het betrokken veilinghuis dat optreedt in opdracht van zijn opdrachtgever. Toewijzing gebeurt slechts na overleg met en na instemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zonder opgave van reden besluiten om één of meer kavels niet te gunnen.

 

 

Artikel 7 – Platform

 

WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE is een elektronisch biedplatform dat de bezoeker de mogelijkheid geeft om een bod uit te brengen op een voorwerp. TEAMWORK zorgt voor de technische infrastructuur en het goede verloop van de procedure. TEAMWORK komt niet tussen en stelt zich niet garant voor de verkoop van het aangeboden voorwerp.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de bezoeker

 

Op de bezoeker rust een zorgvuldigheidsplicht. De bezoeker draagt de volle verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die aan TEAMWORK worden verstrekt, inclusief het aanpassen van deze gegevens in geval van wijziging.

De bezoeker verbindt zich ertoe om te handelen conform de geldende wetgeving en regelgeving en WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE nooit aan te wenden voor illegale activiteiten en/of transfers of voor doeleinden die anderszins verwerpelijk zijn.

Enkel een bezoeker die 18 jaar is én handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen. Een bezoeker is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Indien kan worden aangetoond dat de bezoeker handelingsonbekwaam is zal de nietigheid van de overeenkomst gevorderd worden.

De bezoeker verbindt zich ertoe om geen boodschappen of gegevens te verspreiden die onwettig, bedreigend, beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk zijn. Bij het opladen of verspreiden van gegevens verbindt de bezoeker zich ertoe om geen gegevens te verspreiden die inbreuk maken op auteursrechten, merken of databankrechten van derden of de rechten van derden anderszins aantasten.

De bezoeker verbindt zich ertoe geen middelen, software of routines te gebruiken om de door TEAMWORK ingebouwde beveiligingen te verbreken, te omzeilen of hun functie op een andere wijze ondoelmatig te maken of om de goede werking van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE of de procedure te verstoren of een poging daartoe te ondernemen.

Bij de registratieprocedure heeft de bezoeker een unieke inlogcode en paswoord gekozen. De bezoeker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn account, inlogcode en paswoord en voor de toegang tot zijn computersysteem. Aldus is de bezoeker verantwoordelijk voor alle activiteiten die geschieden onder deze inlogcode en paswoord, zoals onder meer het uitbrengen van een bod.

De bezoeker aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle handelingen gesteld onder zijn account en paswoord. In geval de bezoeker onrechtmatig gebruik merkt of een ander veiligheidsprobleem opmerkt dient hij onmiddellijk TEAMWORK te verwittigen en terstond zijn paswoord via zijn account te wijzigen.

TEAMWORK is gerechtigd om op beslissende wijze alle maatregelen te nemen die in haar oordeel noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de biedingen. Dit houdt onder meer het recht in om:

-       uitgebrachte biedingen niet te erkennen;

-       bezoekers uit een biedprocedure uit te sluiten;

-       de procedure te schorsen, uit te stellen of af te gelasten.

 

De bezoeker erkent de hoedanigheid van TEAMWORK als aanbieder van een communicatie- en biedplatform, en zal zich in geval van een geschil met aanbieders en/of andere bezoekers niet richten tot TEAMWORK en TEAMWORK vrijwaren met betrekking tot de aansprakelijkheden van de aanbieders en derde partijen jegens TEAMWORK ingevolge biedingen uitgebracht door de bezoeker. De bezoeker draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte en wettelijke aankoop van de aangeboden zaak alsook voor alle formaliteiten die hiertoe dienen te worden vervuld. De bezoeker zal TEAMWORK vrijwaren voor alle bedragen welke TEAMWORK door onzorgvuldigheid van de bezoeker aan derden moet betalen of voor alle schade die TEAMWORK hierdoor zal lijden, inclusief procedurekosten.

Naast alle andere rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan kan TEAMWORK, volgens haar eigen discretionaire keuze, de bezoeker een waarschuwing sturen, zijn account blokkeren of schorsen voor bepaalde of onbepaalde tijd of weigeren haar diensten verder aan de bezoeker te verlenen, indien deze inbreuk pleegt op de bepalingen van de biedingsvoorwaarden of de bijlagen of indien zij meent dat de handelingen of gedragingen van de bezoeker TEAMWORK of derden aansprakelijk kunnen stellen of schaden. De stopzetting door TEAMWORK van haar diensten onder deze paragraaf kan nooit beschouwd worden als ontijdig of aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

Artikel 9 - Beperkte waarborg en beperking van de aansprakelijkheid van TEAMWORK

 

TEAMWORK waarborgt dat WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE voortdurend zal voldoen aan de geldende technische normen en dat het is ontwikkeld volgens de regels der kunst. TEAMWORK garandeert echter niet dat het volledig vrij is van kleine foutjes en bugs maar enkel dat deze geen wezenlijke afbreuk doen aan het gebruik van het platform door de bezoeker. TEAMWORK spant zich in om WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE voortdurend en constant ter beschikking te stellen, maar waarborgt geen beschikbaarheid. TEAMWORK waarborgt enkel dat diensten die niet kunnen worden geleverd wegens de niet-beschikbaarheid van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE, zo snel als mogelijk zullen geleverd worden nadat WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE terug beschikbaar is. TEAMWORK is geenszins aansprakelijk voor de beschikbaarheid van het telecommunicatiesysteem via het welke de Bezoeker zich toegang verschaft tot WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE.

 

 

TEAMWORK stelt WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE ter beschikking “in de staat waarin het zich bevindt”. TEAMWORK waarborgt niet dat de functies vervat in www.auctions-in-europe zullen beantwoorden aan de prestatievereisten van de bezoeker, of dat WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de bezoeker. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze biedingsvoorwaarden, geeft TEAMWORK geen waarborgen van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van de waarborg inzake geschiktheid voor een specifiek doel. 

 

TEAMWORK zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade van de bezoeker welke verband houdt met het gebruik van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE of de diensten van TEAMWORK, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van TEAMWORK, zoals doch niet beperkt tot verlies van een kans, het verlies van inkomen, vorderingen van derden en dergelijke meer. TEAMWORK zal in geen geval instaan voor de handelingen en/of beweringen van aanbieders.

 

De aansprakelijkheid van TEAMWORK bij schade die rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een fout van TEAMWORK, zal beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw leveren van de diensten bv. door de organisatie van een nieuwe procedure of het toelaten van de bezoeker tot andere procedures. TEAMWORK zal geenszins aansprakelijk zijn indien een geplande of verhoopte aankoop niet plaatsvindt.

 

In geen enkel geval zal TEAMWORK zowel tegenover de bezoeker als tegenover derden aansprakelijk zijn voor meer dan 1.000€.

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen 5 e.v. van de richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (hierna: Richtlijn) en de artikelen VI. 45 e.v. Wetboek van Economisch Recht (hierna: WER), kan de koper in zijn hoedanigheid van consument zoals bepaald in artikel 2.1 van de Richtlijn en in artikel I.1.2° van de WER zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper in zijn hoedanigheid van consument de goederen fysiek in bezit neemt.

 

Indien de koper in zijn hoedanigheid van consument een bod heeft uitgebracht waarbij de goederen afzonderlijk dienen te worden afgehaald, loopt de termijn de dag waarop de koper in zijn hoedanigheid van consument het laatste goed fysiek in zijn bezit neemt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper in zijn hoedanigheid van consument de aanbieder op ondubbelzinnige wijze meedelen dat de koper in zijn hoedanigheid van consument beslist om onze overeenkomst te herroepen. De koper in zijn hoedanigheid van consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de ervan vast te stellen.

 

De koper in zijn hoedanigheid van consument zendt onverwijld en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing van herroeping aan de aanbieder heeft medegedeeld, de goederen terug of overhandigt die aan een persoon die door de aanbieder gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De koper in zijn hoedanigheid van consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • alcoholische dranken waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt;
  • verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  • kranten, dagbladen, tijdschriften of magazines;
  • digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van koper in zijn hoedanigheid van consument en     mits deze koper erkende dat hij het herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
  •  verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering/ophaling is verbroken;          

·  goederen die na levering/ophaling door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

 

Artikel 11 - Privacy

 

TEAMWORK zal de gegevens van de bezoeker ten allen tijde behandelen conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 als uiteengezet in de Privacyverklaring. Voor meer inlichtingen dient de Privacyverklaring te worden geraadpleegd.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de eigendomstitel en/of eigendom van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE inclusief doch niet beperkt tot zakelijke methodes, handelsnaam, domeinnamen (en afgeleide domeinnamen in welke taal ook), merk, software, logo, afbeeldingen, tekeningen, teksten, documentatie, foto’s, films, databanken en website en alle aanpassingen en eventuele wijzigingen daaraan, behoren toe aan TEAMWORK of een derde licentiegever of -nemer van TEAMWORK.

Alle intellectuele eigendomsrechten op eigendomstitel over of eigendom van data ter beschikking gesteld door de aanbieder op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE, inclusief doch niet beperkt tot handelsnamen, merken, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, documentatie, foto’s en films, blijven ongewijzigd.  

 

Artikel 13 - Mededelingen

 

Alle mededelingen tussen de bezoeker en TEAMWORK:

-         kunnen geschieden in het Nederlands;

-         kunnen geschieden per e-mail en worden geacht ontvangen te zijn binnen de 24 uren nadat deze in de mailbox van de ontvanger beschikbaar zijn.

 

De brontaal van de mededelingen en beschrijvingen op de site heeft voorrang op de doeltaal.

De taal van de aanbieder is prioritair. Dit impliceert dat de koper er zich van bewust is van wat hij koopt

en de nodige opzoekingen en/of vertalingen heeft gedaan om de omschrijving van het voorwerp te

begrijpen.Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Indien TEAMWORK nalaat op te treden tegen een handeling van de bezoeker, doet zij geenszins afstand van haar recht om later tegen soortgelijke handelingen van de bezoeker op te treden.

Op deze biedingsvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen TEAMWORK en de bezoeker is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. TEAMWORK behoudt zich het recht voor om de bezoeker te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.

 

Artikel 15 – Klachten, informatie en contact

 

Voor alle communicatie, informatie en/of klachten betreffende de dienstverlening via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE kan de bezoeker terecht bij:

TEAMWORK bvba
Avenue de Jupille 19

4200 LUIK

info@auctions-in-europe

 

B. Voorwaarden aanbieder

 

De Plaatsingsvoorwaarden zetten de voorwaarden uiteen waaronder een veilinghuis een voorwerp kan aanbieden via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE. Alle andere voorwaarden die de plaatser zou stellen vervallen en zijn niet van toepassing.

 

Artikel 1 - Definities

“WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE”: WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE is een online kijk-en biedplatform via het welk op een voorwerp kan worden geboden zoals beschreven op de infopagina. Via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE kan de plaatser via een biedprocedure in contact komen met bezoekers voor het door de plaatser aangeboden voorwerp. WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE wordt beheerd door Teamwork.

“Teamwork”: Teamwork bvba, met maatschappelijke zetel te 4020 Luik, Avenue de Jupille 19 en ondernemingsnummer BE 0541352248.

“Plaatser”  : De term betekent de natuurlijke - of rechtspersoon die via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE met Teamwork een overeenkomst sluit.

“Voorwerp”: Het goed dat de plaatser op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE plaatst.

“Bezoekers”: De natuurlijke of rechtspersonen die een bod uitbrengen op het goed via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE.

“Biedperiode”: De periode binnen dewelke de biedingen op het voorwerp worden georganiseerd.

 “Overeenkomst”: De overeenkomst die de plaatser met Teamwork sluit  via de WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE plaatsingspagina en waarop deze plaatsingsvoorwaarden van toepassing zijn.

“Bijlagen en documenten”:  bijlagen bij de overeenkomst: Plaatsingsvoorwaarden, Infopagina en Privacyverklaring.

“Aanvangsdatum”: De datum van de aanvaarding van het order via de Orderpagina.

“Procedure”: De procedure die wordt gevolgd op www.auctions-in-europe  als uiteengezet onder artikel 7.

“Plaatsingsdatum” : dag van plaatsing nadat het aangeboden voorwerp aanvaard werd door de webbeheerder.

 

Artikel 2 – Duur

De overeenkomst treedt in werking op de plaatsingsdatum. De overeenkomst blijft van kracht tot de beëindiging van de procedure.

De overeenkomst kan voortijdig door Teamwork worden beëindigd zonder vergoeding voor de plaatser, indien:

-       de plaatser niet het volledige dossier heeft ingediend bij Teamwork als uiteengezet in artikel 7.

-       de procedure geen voortgang kan vinden door het verder in gebreke blijven van de plaatser,  15 dagen na daartoe per e-mail door Teamwork in gebreke te zijn gesteld;

-       de plaatser inbreuk pleegt op de overeenkomst.

 

In geval van beëindiging van de overeenkomst conform het vorige lid heeft Teamwork recht op de vergoeding voorzien in artikel 4.


Artikel 3 – Machtiging en exclusiviteit

De plaatser maakt zich sterk en waarborgt aan Teamwork dat hij gemachtigd is om het voorwerp via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE aan te bieden, dat het voorwerp gedurende de overeenkomst exclusief zal worden aangeboden via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE en dat hij het voorwerp gedurende deze periode zal blijven aanbieden. Het aanbieden van het voorwerp via  WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE  vormt een bindend en onherroepbaar aanbod om  het voorwerp te verkopen aan de door hem gestelde voorwaarden. .   

Indien er geen verkoop tot stand komt na afloop van de procedure via  WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE  zijn de plaatser en de bezoekers niet gehouden tot verdere verplichtingen.,

 

Artikel 4 – Vergoeding Teamwork

De diensten van Teamwork worden vergoed door de plaatsers en dit volgens opgave in de plaatsingspagina.

In geval het voorwerp voor het einde van de veilingtermijn wordt teruggetrokken of bij schending van de exclusiviteit is een vergoeding voor de diensten van Teamwork verschuldigd door de plaatser van 1.000€ (+ 21% BTW) of een specifieke vergoeding eigen aan het voorwerp.

 

Artikel 5 - Platform

WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE is een kijk-en biedplatform dat de plaatser de mogelijkheid biedt om in contact te komen met geïnteresseerden in het te verkopen voorwerp. Teamwork zorgt  voor de technische infrastructuur en het goede verloop van de verkoopprocedure. Teamwork komt niet tussen in en stelt zich niet garant voor de verkoop  van het  voorwerp. Het formuleren van een bod via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE door bezoekers brengt geen verkoop tot stand.

 

Artikel 6 - Bezoekers

Teamwork nodigt bezoekers uit om binnen de biedperiode via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE aan de plaatser kenbaar te maken welk bod zij wensen uit te brengen op een voorwerp. Teamwork vraagt beperkte informatie op van de bezoekers  op basis waarvan zij bezoekers al dan niet toelaat tot de procedure. De opgevraagde informatie wordt vrijwillig verschaft door de bezoekers en wordt niet door Teamwork gecontroleerd zodat Teamwork geen zekerheid kan waarborgen over de correctheid van deze informatie. Teamwork garandeert dan ook geenszins dat de bezoekers  over voldoende middelen beschikken om over te gaan tot een aankoop of dat deze daadwerkelijk zullen overgaan tot aankoop.

Een uitgebracht bod vormt in hoofde van de bezoeker een belofte om het voorwerp tegen de gestelde prijs en aan de gestelde voorwaarden te kopen. Bezoekers beschikken evenwel over een periode van veertien werkdagen na ontvangst van het voorwerp om dit vooralsnog te weigeren.

 

Artikel 7 - Procedure

De procedure op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE verloopt als volgt:

1.           De plaatser maakt aan Teamwork via WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE via de plaatsingspagina een cataloog over.

 

   Dit dossier bestaat desgevallend uit:

a.        Een gedetailleerde beschrijving van het voorwerp;

b.       Een eventueel schattingsverslag van het voorwerp van maximaal drie maanden oud

c.        Alle relevante informatie betreffende het voorwerp, eventuele rechten, verplichtingen   en/of lasten;

 

 Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de plaatser


De plaatser verbindt zich ertoe om te handelen conform de geldende wetgeving en regelgeving en WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE nooit aan te wenden voor illegale activiteiten en/of transfers of voor doeleinden die anderszins verwerpelijk zijn.

De plaatser verbindt zich ertoe om geen boodschappen of gegevens te verspreiden die onwettig, bedreigend, beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk zijn. Bij het opladen of verspreiden van gegevens verbindt de plaatser zich ertoe om geen gegevens te verspreiden die inbreuk maken op auteursrechten, merken of databankrechten van derden of de rechten van derden anderszins aantasten.

De plaatser verbindt zich ertoe geen middelen, software of routines te gebruiken om de door Teamwork ingebouwde beveiligingen te verbreken, te omzeilen of hun functie op een andere wijze ondoelmatig te maken of om de goede werking van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE of de procedure te verstoren of een poging daartoe te ondernemen.

Bij de registratieprocedure heeft de plaatser een unieke inlogcode en paswoord gekozen. De plaatser is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit account, inlogcode en paswoord en voor de toegang tot zijn computersysteem. Aldus is de plaatser verantwoordelijk voor alle activiteiten die geschieden onder deze inlogcode en paswoord, zoals onder meer het uitbrengen van een bod.

De plaatser aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle handelingen gesteld onder zijn account en paswoord.  In geval de plaatser onrechtmatig gebruik merkt of een ander veiligheidsprobleem vaststelt, dient hij onmiddellijk Teamwork te verwittigen en terstond zijn paswoord via zijn account te wijzigen.

De plaatser draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correctheid van alle informatie die aan de bezoekers, de klant, aan Teamwork en/of aan derden wordt verstrekt in verband met het voorwerp.

De plaatser erkent de hoedanigheid van Teamwork en zal zich in geval van een geschil met bezoekers en/of de klant niet richten tot Teamwork  en deze vrijwaren met betrekking tot de aanspraken van de klant en derde partijen jegens Teamwork ingevolge de aanbieding van het voorwerp. De plaatser draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte en wettelijke verkoop van het voorwerp alsook voor alle formaliteiten die hiertoe dienen te worden vervuld.

De plaatser zal Teamwork vrijwaren voor alle bedragen welke Teamwork door onzorgvuldigheid van de plaatser aan derden moet betalen of voor alle schade die Teamwork hierdoor lijdt, inclusief procedurekosten.

Naast alle andere rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan kan Teamwork, volgens haar eigen discretionaire keuze, de plaatser een waarschuwing sturen, zijn account blokkeren of schorsen voor bepaalde of onbepaalde tijd of weigeren haar diensten aan de plaatser verder te verlenen indien deze inbreuk pleegt op de bepalingen van de Plaatsingsvoorwaarden of de bijlagen of indien zij meent dat de handelingen of gedragingen van de plaatser Teamwork of derden aansprakelijk kunnen stellen of schaden. De stopzetting door Teamwork van haar diensten onder deze paragraaf kan nooit aanschouwd worden als ontijdig of aanleiding geven tot schadevergoeding.

Teamwork is gerechtigd om op beslissende wijze alle maatregelen te nemen die in haar oordeel noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de biedingen. Dit houdt onder meer het recht in om:

-       bezoekers uit een biedprocedure uit te sluiten;

-       de procedure te schorsen, uit te stellen of af te gelasten.

 

Artikel 9 - Beperkte waarborg en beperking van de aansprakelijkheid van Teamwork

Teamwork waarborgt dat WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE voortdurend zal voldoen aan de geldende technische normen en dat het is ontwikkeld volgens de regels der kunst. Teamwork garandeert echter niet dat het volledig vrij is van kleine foutjes en bugs maar enkel dat deze geen wezenlijke afbreuk doen aan het gebruik van het platform door de plaatser Teamwork spant zich in om WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE voortdurend en constant ter beschikking te stellen maar waarborgt geen beschikbaarheid. Teamwork waarborgt enkel dat diensten die niet kunnen worden geleverd wegens de niet-beschikbaarheid van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE zo snel als mogelijk zullen  geleverd worden nadat WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE terug beschikbaar is.   

Teamwork stelt WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE ter beschikking “in de staat waarin het zich bevindt” en zoals het bekend  is aan de plaatser. Teamwork waarborgt niet dat de functies vervat in WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE zullen beantwoorden aan de prestatievereisten van de plaatser of dat www.auctions-in-europe zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de plaatser. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze plaatsingsvoorwaarden geeft Teamwork geen waarborgen van welke aard ook - uitdrukkelijk of impliciet - met inbegrip van de waarborg inzake geschiktheid voor een specifiek doel. 

Teamwork zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade van de plaatser of de klant welke verband houdt met het gebruik van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE of de diensten van Teamwork, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Teamwork, zoals doch niet beperkt tot  : het verlies van een biedkans, het verlies van inkomen, vorderingen van derden en dergelijke meer. Teamwork zal in geen geval instaan voor de handelingen en/of beweringen van bezoekers.

De aansprakelijkheid van Teamwork bij schade die rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een fout van Teamwork, zal beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw leveren van de diensten bijvoorbeeld door de organisatie van een nieuwe procedure. Teamwork zal geenszins aansprakelijk gesteld worden indien een geplande of  verhoopte verkoop niet plaatsvindt.

In geen enkel geval zal Teamwork zowel tegenover de plaatser als tegenover derden aansprakelijk zijn voor meer dan 1.000€.

 

Artikel 10 - Gegevensbescherming

Onder de overeenkomst zal Teamwork aan de plaatser persoonsgegevens betreffende de bezoekers doorgeven als bedoeld in artikel 1 van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992. De plaatser waarborgt deze persoonsgegevens strikt te zullen gebruiken voor de bemiddeling bij de verkoop van het voorwerp en in overeenstemming met voormelde wetgeving.  De plaatser zal Teamwork vrijwaren voor alle bedragen welke Teamwork door inbreuk van de plaatser op dit artikel aan derden moet betalen of voor alle schade die Teamwork hierdoor lijdt, inclusief procedurekosten.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op, eigendomstitel over of eigendom van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE inclusief doch niet beperkt tot handelsmethodiek, handelsnaam, domeinnaam, merk, software, logo, afbeeldingen, tekeningen, teksten, documentatie, foto’s, films, databanken en website, en alle aanpassingen en eventuele wijzigingen daaraan en in welke taal ook, behoren toe aan Teamwork of een derde licentiegever van Teamwork.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruikersvoorwaarden, verleent Teamwork de plaatser een beperkt, herroepelijk, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet (sub-)licentieerbaar recht om de diensten van Teamwork te gebruiken en alle informatie te bekijken op de wijze waarop deze via de dienst ter beschikking worden gesteld.

In deze gebruiksvoorwaarden is niets bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de plaatser over te dragen. Het gebruik van deze dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden staat beschreven.

Indien Teamwork merkt dat de plaatser ongeoorloofd gebruik maakt van het gebruikersmateriaal of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal deze inbreuk op de gebruiksvoorwaarden gerechtelijke gevolgen kennen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op  eigendomstitel over of eigendom van data ter beschikking gesteld door de plaatser op WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE inclusief doch niet beperkt tot handelsnamen, merken, logo’s,  afbeeldingen, tekeningen, teksten, documentatie, foto’s en films, enz blijven ongewijzigd maar de plaatser verleent Teamwork hierbij een onbezwaarde, kosteloze, eeuwigdurende, niet-opzegbare en niet-exclusieve licentie om al zijn gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen voor alle doeleinden die Teamwork noodzakelijk zou achten, waaronder begrepen maar niet enkel beperkt tot promotionele doeleinden.

Onder bovenstaande wordt onder meer begrepen dat de plaatser Teamwork het recht verleend om zonder uitsluiting het gebruikersmateriaal te (laten) vertalen naar andere talen dan het Nederlands, teneinde de diensten die Teamwork aanbiedt ook in andere landen te kunnen aanbieden.

De plaatser doet, in zoverre dit mogelijk is, afstand van zijn persoonlijke rechten op zijn gebruikersmateriaal, zoals bedoeld in de vigerende Auteurswetgeving.

Indien de plaatser zelf zijn profiel zou verwijderen, Teamwork het profiel zou verwijderen of wanneer de plaatser het gebruik van de diensten van Teamwork zou staken, betekent dit niet dat de hierboven geschreven licentie hiermee zou eindigen.

De plaatser is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruikersmateriaal dat hij op de website van Teamwork heeft geplaatst of toegankelijk heeft gemaakt met behulp van de diensten van Teamwork.

Het gebruikersmateriaal dat door de plaatser ter beschikking wordt gesteld kan door andere gebruikers gebruikt worden. Teamwork kan evenwel niet verzekeren dat de gebruikers zich aan de gebruiksvoorwaarden zullen houden.

Al het gebruikersmateriaal van andere gebruikers wordt niet gecontroleerd noch bekeken door Teamwork. Teamwork kan hiervoor dan ook nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden.

Indien de plaatser zou ondervinden dat bepaald gebruikersmateriaal onrechtmatig is kan hij dit op elk ogenblik melden aan Teamwork.

Teamwork behoudt zich te allen tijde het recht om gebruikersmateriaal van de website te verwijderen of aan te passen indien hij dit noodzakelijk zou achten. Teamwork kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade noch kan Teamwork gehouden worden tot het betalen van enige compensatie. Dit artikel laat alle andere rechten en bevoegdheden van Teamwork onverlet en Teamwork behoudt zich het recht om op elk moment verdere (gerechtelijke) maatregelen te treffen waaronder onder meer maar niet limitatief, het verstrekken van de persoonsgegevens van de plaatser aan derden.

Artikel 12-Databank 

 

De databank van WWW.AUCTIONS-IN-EUROPE moet beschouwd worden als databank in de zin van artikel 1 onder punt a van de Databankenwet. Teamwork is  als producent van deze databank degene die derhalve het exclusieve recht heeft om toestemming te verlenen voor :

 

1)      -  het opvragen of hergebruiken van het geheel of een (in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel) deel van de inhoud van de databank

2)       - het systematisch en herhaaldelijk opvragen of hergebruiken van (in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële ) delen van de inhoud van de databank, voor zover dit niet in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Teamwork. De plaatser mag de gegevens uit de databank enkel opvragen of hergebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 13 - Mededelingen

Alle mededelingen tussen de plaatser en Teamwork:

              -  kunnen geschieden in het Nederlands of een andere aanvaarde taal;

              -  kunnen geschieden per e-mail en worden geacht ontvangen te zijn binnen de 24 uren nadat deze in de mailbox van de ontvanger beschikbaar zijn.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

Indien Teamwork nalaat op te treden tegen een handeling van de plaatser doet zij geenszins afstand van haar recht om later tegen soortgelijke handelingen van de plaatser op te treden.

Teamwork bvba en de plaatser zijn onafhankelijk. De overeenkomst brengt geen agentuur, vennootschap, joint-venture, relatie van werkgever tot werknemer dan wel van franchisegever tot franchisenemer tot stand.

Op deze plaatsingsvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Teamwork en de plaatser is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Luik  zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Teamwork behoudt zich het recht voor om de plaatser te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.